ဆန္းသစ္ေသာ Design

Content Managemnet System ကို အေျခခံ၍ ဆန္းသစ္ေသာ template မ်ား ၊ ဆြဲေဆာင္မွဳရွိေသာ theme မ်ားျဖင့္ website အား ဖန္တီးေပးျခင္း

Read More

စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ

Google Map ႏွင့္ Facebook ေပၚတြင္ မိမိတို႔၏လုပ္ငန္း တည္ေနရာႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထည့္သြင္းေပးျခင္း

Read More

Responsive အေထာက္ပံ့

မည္သည့္ device တြင္မဆို ၊ မည္သည့္ screen အမ်ိဳးအစားတြင္မဆို ၾကည့္ရွဳ၍ အဆင္ေျပႏုိင္ေအာင္ ေရးဆြဲေပးျခင္း

Read More

“ငယ္စဥ္ကပင္ ကြန္ပ်ဴသင္၊ ႀကီးလွ်င္ထူးခၽြန္မည္” တကယ္တတ္ေျမာက္ေစရန္ တစ္ဦးခ်င္း စက္တစ္လံုးစီျဖင့္ သင္ၾကားေပးပါသည္။

သင္တန္းမ်ား

About Us

Founded in 1992, Soft Guide Co., Ltd. is specifically dealing with Web Development, Software, Domain and Hosting, Language Lab, Sales, Services and Training.

More than 1,000 students per year receive training and seek information from us regarding overseas education, with its long standing tradition and know-how. More than 300 schools and universities install Language Lab for multimedia programs through us.

We create the business and organization websites for Myanmar and other country. We sell the domain and hosting cheaply. We focus on quality and cost-effective solutions

View us

Our Vision

To Transfer

To transfer modern IT knowledge to Myanmar people.

To Provide

To provide world class IT education to Myanmar people.

To Cooperate

To cooperate with international organizations for development of the IT industry in Myanmar.

To Develop

To develop web technology in Myanmar.

Our Project

MOE Myanmar, www.moemyanmar.net

MOE Myanmar သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရး Website ျဖစ္သည္။ ပညာေရးသတင္းမ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္းမ်ားကုိ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေဖာ္ျပေနသည္။ ပညာျပည့္ဝသည့္ ႏိုင္ငံ့သားေကာင္း လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား ေပၚထြန္းလာေရးကုိ ရည္ရြယ္ပါသည္။

ပညာတန္ေဆာင္, www.pyinnyartasaung.com

ႏိုင္ငံေတာ္ေက်ာင္းမ်ားရွိ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၏ ပညာသင္ၾကားမႈ ေကာင္းမြန္ တိုးတက္ေစေရးသို႔ ေရွး႐ႈ၍ ပညာမင္းႀကီး၏ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ျဖင့္ "ပညာတန္ေဆာင္" သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ တစ္ဝွမ္းလံုးရွိ ႏိုင္ငံေတာ္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အသိ အမွတ္ျပဳေက်ာင္းမ်ား၏ အက်ဳိးေက်းဇူးကိုေရွး႐ႈ လ်က္ ထုတ္ေဝေသာ စာေစာင္ျဖစ္ပါသည္။

Satt Yangon , http://satt-yangon.com

SATT YANGON သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ SATT ၏ ရုံးခြဲျဖစ္ပါသည္။ IT သင္တန္းကို အဓိကလုပ္တဲ့လုပ္ငန္းျဖစ္ပါသည္။ လူသားရင္းျမစ္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈုကို အဓိကထားေသာ ပညာေရး နယ္ပယ္ကေန ေဖာက္သည္ေတြရဲ႕ စီးပြားေရး စီမံခန္႔ခဲြမႈကို ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။

“Get started for website. Please choose our website package.”

Choose!
 

Our Client

Address

No.63/65, 8th floor, 19th street, Lathar Township, Yangon
01-229264, 01-382180

Reseller Plan

Soft Guide provide Hosting & Domain cheaply. And then you can buy VPS. If you want to work as Reseller from Soft Guide, we sell Reseller plan for domain, hosting and VPS.

Quick connect to

01-229264, 01-382180

Facebook

apteka mujchine for man ukonkemerovo woditely driver.